O katedre

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií bola založená v roku 1969. Pôvodný názov katedry bol Katedra elektroniky. Katedra ponúka tri druhy denného štúdia:

  • Bakalárske
  • Inžinierske
  • Doktorandské

Bakalárske štúdium trvá pri normálnom spôsobom tri roky a vedie k diplomu Bc.

Inžinierske štúdium trvá pri normálnom spôsobe štúdia 2 roky a vedie k diplomu Ing.

Predmety v študijných odborov sú orientované na lineárne a nelineárne analógové obvody, automobilovú elektroniky a diagnostiky vozidiel, digitálnej elektroniky, mikrovlnnej techniky, optoelektroniky, signály a sústavy, akustiku, digitálne spracovanie signálu, digitálny filtrovanie, signálové procesory a mikroprocesory , elektronické meracie systémy, televízne systémy, nahrávanie signálu, digitálnej komunikácie a digitálne prenosové systémy, optoelektronické komunikačné systémy, fotoniky, senzorové systémy, multimediálne komunikačné systémy, mobilné a satelitné komunikačné systémy, digitálne systémy image komunikačné a lekárskej elektroniky.

Základné výskumné aktivity katedry sa zameriavajú na spracovanie digitálneho obrazu a reči, multimediálnej komunikácie, digitálne filtrovanie, optoelektroniky a optickej komunikácie, A / D prevodníky modelovanie a skúšobných

História v skratke

September 1969 – Založenie katedry. Katedra sa oddelila z katedry elektrotechniky Strojníckej fakulty v Košiciach. Vznikla súčasne so vznikom fakulty elektrotechniky TU. Prvým vedúcim katedry bol doc. ing. Viktor Špány, CSc., ktorý až dovtedy pôsobil na katedre elektrotechniky na Strojníckej fakulte. V tej dobe zabezpečovala katedra výuku predmetov Elektronické obvody I., II., Aplikovaná elektronika I., II. a Signály and systémy .
Výskum sa zameriaval na modernizáciu a digitalizáciu štúdiových zariadení piatej genrácie pre Tesla Elektroakustiku. Od r. 1974 pracoval na katedre ako externý učiteľ ing. Jozef Felix, CSc.

1974 – Špecializácia katedry sa rozšírila. Katedra sa stala garantom nového smeru – Elektronické systémy – otvoreného v rámci študijného smeru Technická kybernetika. Súčasne sa zmenil aj názov katedry na Katedru elektronických obvodov a systémov.

1975 – Katedra sa zúčastnila vývoja špeciálnych meracích prístrojov pre registráciu kozmického žiarenia v radiačných pásoch Zeme v rámci medzinárodného výskumného projektu Interkozmos. Vyvinuté zariadenia boli umiestnené na balónoc a satelitoch. V tomto roku začal na katedre externe pracovať prof. ing. Ján Chmúrny, CSc.

1979 – Zlomový rok v histórii katedry. Katedra sa stala garantom nového študijného odboru Rádioelektronika. Súčasne sa jej názov zmenil na Katedru Rádioelektroniky, pribudli aj nové predmety zamerané na túto oblasť. Výskum sa zameral okrem programu Interkozmos aj na digitálne spracovanie rečových a obrazových signálov.

1985 – Katedra sa zúčastňuje štátneho výskumného programu Senzory a senzorové systémy. Program je zameraný na špeciálne typy senzorov a senzorové spraciovanie signálov.

1986 – Doc. Ing. Dušan Levický, CSc. sa stal vedúcim katedry. Počas rokov 1985 – 1989 katedra úzko spolupracovala s priemyselným zázemím (VSŽ Košice, VSE Košice, Tesla Piešťany, VÚ 060 Liptovský Mikuláš atď.)

1990 – Rekonštruuje sa organizácia katedry. Výskum sa zameriava na inštitucionálne, grantové a medzinárodné projekty, pričom sa orientuje do dvoch smerov:

 elektronika– zber a primárne spracovanie signálov získaných zo senzorov s priamym digitálnym výstupom- simulácia A/D prevodníkov s prvkami umelej inteligencie telekomunikácie– spracovanie a prenos multimediálnych informácií- digitálne spracovanie signálov v multimediálnych telekomunikáciách- spracovanie vizuálnych signálov v inteligentných telekomunikačných termináloch- digitálne spracovanie obrazov a prenos obrazov nízkymi prenosovými rýchlosťami

1996 – Názov katedry sa zmenil po tretíkrát. Nový názov je Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií a odzrkadľuje nové trendy vo výskume a vzdelávaní na katedre.

1998 – Študijný smer Rádioelektronika sa modifikuje a premenováva na Elektroniku a telekomunikačnú techniku, aby sa dosiahla ekvivalencia so študijnými zaemraniami v zahraničí.

admin12.04.2023