Laboratórium vstavaných systémov

...

Anotácia

Laboratórium vstavaných systémov je určené pre praktický návrh, simuláciu a testovanie firmvéru pre jednočípové mikrokontroléry a signálové procesory (DSPs – Digital Signal Processors) typicky využívané vo vstavaných systémoch komunikačných sietí. Vývojové nástroje dostupné v laboratóriu umožňujú simulovať a optimalizovať nízkoúrovňové implementácie v asembleri dostupných procesorov. Podporovaná je aj realizácia kompletného vývoja firmvéru v jazyku C a jeho testovanie na cieľových platformách. Špecifické softvérové a hardvérové vybavenie učebne je určené na riešenie semestrálnych projektov a záverečných prác. Kapacita učebne je tiež využívaná na seminárnu výučbu vybraných predmetov vyučovaných na KEMT FEI.

Vybavenie

Laboratórium je vybavené 10 počítačmi s nainštalovanými softvérmi ARM Keil MDK (pre procesory s jadrom ARM), Keil C51 (pre procesory s jadrom 8051 ) a VisualDSP++ (pre DSP s jadrom Blackfin). K dispozícii sú vývojové kity s mikrokontrolérmi na báze ADuC 836, ARM Cortex M3 (STM32Fxxx), ARM Cortex M3 s RF konektivitou v ISM pásme (ADuC RF101), JTAG debugery (Keil ULINK a STM Link) a DSP vývojové kity s ADSP-BF53x. K dispozícii sú aj univerzálne programátory SmartProg 2. Súčasťou laboratória je aj pracovisko na testovanie implementácii číslicových filtrov implementovaných na báze DSP tvorené osciloskopom a nízkofrekvenčným generátorom.

...

Predmety

Prenosové média, Vedecký projekt I, Návrhové prostriedky číslicových systémov, Fotonické systémy, Senzorové siete