Laboratórium komunikačnej elektroniky

...

Anotácia

Laboratórium komunikačnej elektroniky je určené pre praktický návrh, simuláciu a testovanie/ meranie základných a zložitých/ vstavaných číslicových systémov. Návrhové a vývojové prostriedky laboratória umožňujú študentom získavať a rozvíjať zručnosti v rámci viacerých predmetov vyučovaných na katedre, v súčasnosti rapídne sa rozvíjajúcej oblasti moderných inteligentných senzorových sietí a vložených systémov pre aplikácie Internetu vecí, Internetu všetkého a Priemyselu 4.0. Infraštruktúra laboratória vytvára podmienky na poskytovanie vedomostí a praktických zručností študentom v oblasti pokročilých moderných technológií, vložených systémov a nových senzorových sietí, s využitím hybridných komunikačných technológií na báze modulárnych architektúr pozostávajúcich z inteligentných drôtových (1-wire) a bezdrôtových (WiFi, Bluetooth, LoRa, …) senzorov a akčných členov, pre rôzne automatizované systémy monitorovania a riadenia. V rámci laboratória sú zriadené pracoviská za účelom meraní vo vybraných predmetoch a experimentoch. Špecifické vybavenie laboratória je určené aj na riešenie semestrálnych projektov a záverečných prác (diplomových a bakalárskych). Kapacita učebne je tiež využívaná na seminárnu výučbu vybraných predmetov vyučovaných na KEMT FEI.

Laboratórium komunikačnej elektroniky

Vybavenie

Laboratórium má šesť pracovísk na experimentálne a meracie účely so základnou meracou aparatúrou umožňujúcou testovanie/ meranie základných a zložitých/ vstavaných číslicových systémov: každé pracovisko je vybavené napájacími zdrojmi (stabilizované a regulovateľné zdroje napätia), generátormi rôznych typov signálov, čítačmi, multimetrami, osciloskopom pre frekvenčné pásmo do niekoľko desiatok MHz a multifunkčným zariadením Metex. K dispozícii sú vývojové kity a technické prostriedky na návrh a aplikáciu drôtových a bezdrôtových inteligentných senzorových sietí: DE10-Lite (20 kusov), Raspberry Pi (5 kusov), ESP32-DevKitC V4 (20 kusov) a rôzne ďalšie komerčne a na KEMT FEI navrhnuté univerzálne kity na báze ESP 32.

...

Predmety

Základy elektroniky a logických obvodov, Číslicové systémy a internet vecí, Optické komunikačné systémy a siete, Návrhové prostriedky číslicových systémov, Vedecký projekt 1/2, Bakalársky projekt, Bakalárska práca, Diplomový projekt 1/2, Diplomová práca.