Dnes je pondelok 30. januára 2023, meniny má Ema a zajtra Emil.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

Organizačné pokyny k predmetom Bakalársky projekt a Bakalárska práca v št. programe Počítačové siete v šk. r. 2019-2020

Vypracovaním záverečnej bakalárskej práce študent preukazuje svoju schopnosť aplikovať získané poznatky a skúsenosti počas štúdia pri riešení konkrétneho odborného problému.

Vypracovanie záverečnej bakalárskej práce je nevyhnutným predpokladom úspešného ukončenia bakalárskeho štúdia.

Základným predpokladom riešenia bakalárskej práce (záverečnej práce) je zadanie práce, ktoré vypisuje vedúci práce prostredníctvom informačného systému MAIS.

Na riešenie bakalárskej práce sú určené predmety Bakalársky projekt (v 5. semestri štúdia) a Bakalárska práca (v 6. semestri štúdia).

Predmety Bakalársky projekt a Bakalárska práca sa absolvujú individuálnou formou. Ich základom je samostatná práca a konzultácie študenta s vedúcim práce. Konzultácie sú povinné a študent ich absolvuje minimálne raz do týždňa. Termín konzultácií určuje vedúci práce tak, aby boli mimo ostatných rozvrhových jednotiek študenta v danom semestri.

Výsledok predmetu Bakalárska projekt je hodnotený klasifikovaným zápočtom, ktorý udeľuje vedúci záverečnej práce na základe priebežných výsledkov riešenia záverečnej práce dosiahnutých študentom.

Výsledok predmetu Bakalársky práca je hodnotený komisionálne na štátnej skúške. Komisia je minimálne štvorčlenná a tvoria ju pedagógovia katedry. Výsledné hodnotenie študenta na štátnej skúške závisí od posudku vedúceho práce, posudku oponenta práce, kvality prezentácie práce študentom pred komisiou a od odpovedí študenta počas diskusie k práci.

Absolvovanie predmetov Bakalársky projekt a Bakalárska práca sa riadi nasledovným časovým harmonogramom:

Voľba témy záverečnej bakalárskej práce. Študent si vyberie tému záverečnej prace najneskôr v prvom týždni semestra predmetu Bakalársky projekt – prostredníctvom systému MAIS alebo individuálnou dohodou s vedúcim práce. Vedúci práce súhlas s voľbou potvrdí v systéme MAIS. Študentovi, ktorý si do tohto termínu nevybral/ nedohodol žiadnu tému, pridelí tému vedúci katedry.

Prvá priebežná kontrola. V 7. týždni semestra študent odovzdá prostredníctvom systému Moodle (https://moodle.tuke.sk/moodle35/course/index.php?categoryid=133) na kontrolu v písomnej forme prvú verziu bakalárskej práce. Neodovzdanie môže byť dôvodom na zníženie hodnotenia klasifikovaného zápočtu.

Druhá priebežná kontrola. V 13. týždni semestra študent odovzdá prostredníctvom systému Moodle (https://moodle.tuke.sk/moodle35/course/index.php?categoryid=133) na kontrolu v písomnej forme druhú verziu bakalárskej práce. Neodovzdanie môže byť dôvodom neudelenia klasifikovaného zápočtu.

Obhajoba bakalárskeho projektu. V skúškovom období v zimnom semestri sa študent zúčastní predobhajoby svojej záverečnej bakalárskej práce, na ktorú si pripraví prezentáciu a referuje o priebežnom stave riešenia a cieľoch na nasledujúci semester.

Tretia priebežná kontrola. V 6. týždni letného semestra študent odovzdá prostredníctvom systému Moodle (https://moodle.tuke.sk/moodle35/course/index.php?categoryid=133) na kontrolu v písomnej forme tretiu verziu bakalárskej práce. Neodovzdanie môže byť dôvodom zníženia hodnotenia záverečnej práce vedúcim práce v posudku k obhajobe práce na štátnej skúške.

Štvrtá priebežná kontrola. V skúškovom období v letnom semestri študent odovzdá prostredníctvom systému Moodle (https://moodle.tuke.sk/moodle35/course/index.php?categoryid=133) na kontrolu v písomnej forme štvrtú verziu bakalárskej práce, spolu s prílohami. Táto verzia práce je už finálnou verziou práce, ktorú vedúci práce skontroluje pred nahratím do knižnice a vytlačením. Jej neodovzdanie môže byť dôvodom neodporúčania práce na obhajobu.

Odovzdanie hotovej práce. Študent finálnu verziu práce, skontrolovanú vedúcim práce, nahrá do knižnice. Zároveň vytlačenú a zviazanú prácu v dvoch exemplároch odovzdá na sekretariáte katedry v termíne podľa harmonogramu FEI pre aktuálny šk. rok. V jednom exemplári prace musí byť zviazaný originál zadávacieho listu.

Príprava na štátnu skúšku. Študent si pripraví prezentáciu v spolupráci s vedúcim práce, oboznámi sa s posudkom oponenta a pripraví si v prezentácii odpovede na jeho pripomienky a otázky.

V Košiciach 1.10.2019

 prof. Ing. Jozef Juhár, CSc.

vedúci

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI TU Košice

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky