Ing. Matúš Pleva, PhD.
(RESEARCH & DEVELOPMENT)

Park Komenského 13, 041 20 Košice
tel.: ++421 55 602 23 34
fax: ++421 55 632 39 89
e-mail: Matus.Pleva@tuke.sk

Biography:

Matúš Pleva was born in 6th September 1977 in Košice, Slovakia. He started his Ph.D. study at the Department of Electronics and Multimedia Communications at the Technical University of Košice after defending his diploma thesis ”Digital audio efects” in 2001. The topic of his next work is oriented to Voice over Internet Protocol, Mobile communications systems, and speech recognition systems.

Course Degree:

PhD. degree in Telecommunications

Supervisor professor

Prof. Dr.h.c. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

Research area:

Voice over Internet Protocol, Mobile comunications systems, Speech Recognition

Publications (2001-2003 only):

[1] Pleva, M.:"Automatický rečový komunikačný systém ", Písomná práca k dizertacnej skúške, TU FEI Košice, 2003.
[2] Čižmár, A., J. Gamec, J. Juhár, L. Doboš, M. Pleva: " PLC a possible alternative data transmission technology " , ICETA 2003: 2nd International Conference on Emerging Telecommunications Technologies and Applications and the 4th Conference on Virtual University, Sept. 2003 Košice, pp. 111-116, ISBN: 80-89066-67-4, Elfa - Kosice.
[3] Pleva, M.: "Vývoj automatizovaného viacjazykového systému archivácie a transkripcie spravodajských relácií " , Report from Broadcast News Workshop, July 2003, L2F INESC ID Lisboa.
[4] Pleva, M.: " Use Of The Hidden Markov Models In Automatic Speech Recognition Systems " , Proceedings of the 7th CEEPUS Summer School, Applications of Mathematics and Informatics 2003, Hradec Králové 16.-30.6.2003, pp. 91-95.
[5] Čižmár, A., J. Gamec, M. Pleva, J. Juhár, L. Doboš, M. Gamcová: " Indoor PLC Solution" , Analele Universitatii din Oradea Journal, 2003, pp. 23-30, ISSN 1454-9239.
[6] Pleva, M.: " Voice transmission over packet networks " , SCYR 2002 - 2. Doktorandská konferencia a študentská vedecká odborná činnosť FEI TU v Košiciach, Košice: TU-FEI, 2002, pp. 61-62, ISBN 8096866621.
[7] Čižmár, A. a kol: " Automatizované hlasom ovládané služby v telekomunikáciách " , Zborník štúdií a technických správ napísaný pre Slovenské Telekomunikácie a.s. v rámci výskumného a vývojového projektu podla zmluvy o dielo c. 13/0414/2002.
[8] Čižmár, A. a kol:" Prenos dát po NN rozvodnej sieti " , Zborník štúdií a technických správ napísaný pre Východoslovenská energetika a.s. v rámci výskumného a vývojového projektu podla zmluvy o dielo c. 17/TUKE/2002.
[9] Pleva, M.: " Digitálne zvukové efekty " , Diplomová práca, TU FEI Košice, 2001
[9] Pleva, M. and Juhar, J.: " Building of broadcast news database for evaluation of the automated subtitling service " , In: Komunikacie (Communications), Volume 15, Issue 2 A, 2013, Pages 124-128

Google Scholar profile (articles and citation reports 2003 - now)

Last partial update: June 21, 2012