Dnes je štvrtok 11. augusta 2022, meniny má Zuzana a zajtra Darina.
Oznamy
Príď aj ty medzi nás
KEMT_MKT_presentation_Page_1 KEMT_SE_presentation_Page_1

prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.

stanislav_marchevsky
Telefón: +421(55) 602 2030
E-mail: Stanislav.Marchevsky@tuke.sk
Adresa: Vysokoškolská 4
Miestnosť: 132

Oblasť výskumu

Číslicové spracovanie jednorozmerných a viacrozmerných signálov, maskovanie výpadkov v IPTV s využitím bayesovských filtrov, sledovanie pohyblivých objektov v 2D a 3D videosekvenciach pomocou časticových filtrov, sledovanie objektov za stenou pomocou UWB radarov s využitím bayesovských filtrov.

Výučba

STS – 2611261– Satelitné technológie a služby
SpT – 2609761 – Spojovacia technika
ANG – KEMT – STS – 26000308 – Satellite technology and Services
DTV – 2611161 – Digitálna televízia

Vzdelanie

Profesor – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 2001
Docent – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1987
Kandidát vied – Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika, 1985
Inžinier – České vysoké učení technické v Praze, Česká republika, 1976

Prax a pozície v priemysle

Súdny znalec v odbore Elektrotechnika – menovaný ministrom spravodlivosti SR v roku 1994.

Zodpovedný riešiteľ projektov

Rekonfigurovateľné platformy pre širokopásmové bezdrôtové telekomunikačné siete, VEGA č.1/4088/07, 2007 – 2009.
Nové metódy spracovania signálov pre rekonfigurovateľné bezdrôtové senzorové siete, VEGA č. 1/0045/10, 2010 – 2011.
Využitie IKT Technológií a sieťových platforiem novej generácie vo vzdelávaní, Štátna úloha vedy a výskumu, 2004 – 2006, lokálny koordinátor TU v Košiciach.

Riešiteľ projektov

Centrum informačných a komunikačných technológií pre znalostné systémy , IMTS – 26220120020 (Projekt z Operačného programu Výskum a vývoj prijatý na základe výzvy OPVaV – 2008/2.1/01 – SORO), 2009 – 2011.
UWB – BSS – Vývoj laboratórnej meracej aparatúry a multimediálnych e – vzdelávacích materiálov zameraných na podporu vzdelávania v oblasti UWB bezdrôtových senzorových sietí, KEGA, 2009 – 2011.
TW – MTT – UWB – Sledovanie cieľov pohybujúcich sa za stenou pomocou UWB radarových systémov, APVV č. LPP – 0080 – 09, 2009 – 2012.
COST 287 – Packet oriented services delivery via satelite, 2004 – 2006.
COST 289 – Spectrum and Power Efficient Broadband Communications, 2005 – 2008.
COST 297 – High altitude platforms, 2006 – 2009.
COST Action IC0803 – RFCSET RF/Microwave Communication Subsystems for Emerging Wireless Technologies Projekt z programu COST podporovaný EÚ, 2009 – 2012.

Ceny a ocenenia

Člen vedeckej rady Fakulty zabezpečenia velenia Vojenskej Akadémie v Liptovskom Mikuláši: 1993 – 2003
Člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie v oblasti vojenských vied v podskupine pre vojenskú techniku: 1995 – 1997
Člen rady doktorandského študijného programu Elektrotechnika a informatika pre obor Telekomunikačná technika, Vysoká škola báňska v Ostrave: 2001–2010
Člen Vedeckej rady fakulty enviromentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene: 2001–2010
Člen Rady MVTS APVV: 2001–do teraz
Recenzent článkov v zahraničných CC časopisoch a časopisoch citovaných v databázach Scopus a Thomson
Recenzent príspevkov na rôznych domácich a zahraničných konferenciách (napr. Radioelektronika)
Recenzent doktorandských prác na Slovensku a v ČR.
Oponent priebežných a záverečných prác Štátnych úloh vedy a výskumu
Oponent projektov VEGA, KEGA a GAČR
Oponent inauguračných konaní, oponent habilitačných prác v SR a v ČR
Člen komisii pre habilitačné a inauguračné konania v SR a v ČR.
Člen odborových komisii Infoelektronika a Telekomunikácie na FEI TU v Košiciach
Vyžiadané prednášky na Technical university of Oradea a Technical University of Censtochowa

Vybrané publikácie

 1. Sendrei,L. – Valiska,J. – Marchevský,S.: H.264 Video Transmission over WLAN in OPNET Modeller. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 64, č. 2 (2013), s. 112–117. – ISSN 1335 – 3632
 2. Valiska,J. – Hrušovský,B. – Marchevský,S. – Pillár, S.: Error models simulations transmission channels using network simulator environment In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 12, č. 2 (2012), s. 51 – 58. – ISSN 1335 – 8243
 3. Kokoška, R. – Marchevský,S.: Interactive IPTV services, In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč.12, č.4, (2012), s.12 – 16
 4. Hrušovský,B. – Mochnáč,J. – Marchevský,S.: Error concealment method based on motion vector prediction using particle filters In: Radioengineering. Vol. 20, no. 3 , 2011, p.692 – 702. (0/0)
 5. Hrušovský,B. – Marchevský, S. – Maceková, Ľ. : Error Concealment Algorithms Applied on Multi – View Video Sequences In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 11, č. 2, 2011, s.11 – 16. (0/0)
 6. Marchevský,S. et al: IPTV : Základné technologické riešenie. In: Progresívne technológie v DVB – T. – Košice : TU, FEI, 2011, – ISBN 9788055306322 S. 150 – 199. – ISBN 978 – 80 – 553 – 0632 – 2
 7. Hrušovský,B. – Mochnáč,J. – Marchevský,S,: Extended error concealment algorithm for Intra – frames in H.264AVC. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 10, č. 4 (2010), s. 59 – 63. – ISSN 1335 – 8243
 8. Mochnáč,J. – Marchevský,S. – Kocan,P.: Simulation of packet losses in video transfers using real – time transport protocol / Ján Mochnáč, Stanislav Marchevský, Pavol Kocan – 2010. – 1 elektronický optický disk (CD – ROM). In: Radioelektronika 2010 : proceedings of 20th international conference : April 19 – 21, 2010, Brno, Czech Republic. – Brno : Brno University of Technology, 2010 P. 1 – 4. – ISBN 978 – 1 – 4244 – 6320 – 6
 9. Kocur,D. – Krajňák,J. – Marchevský,S.: Multi – channel complex non – linear microstatistic filters: structure and In: Intelligent Engineering Systems and Computational Cybernetics. – [s.l.] : Springer, 2009 P. 73 – 79. – ISBN 9781402086779
 10. Mochnáč,J. – Marchevský,S. – Gamec,J.: Kalman filter based error concealment algorithm / Ján Mochnáč, Stanislav Marchevský, Ján Gamec – 2009. In: 54. IWK. – Ilmenau : University of Technology, 2009 P. 1 – 4. – ISBN 9783938843444
 11. Marchevský,S. et al.: Trends in e – Learning services delivery via current satellite systems In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 9, č. 1 (2009), s. 12 – 19. – ISSN 1335 – 8243
 12. Galajda, P. et al.: Infrastructure for packet based e – learning services provided via satellite. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 9, č. 1 (2009), s. 74 – 80. – ISSN 1335 – 8243
 13. Krahulec,J. – Marchevský,S. – Maceková,Ľ.: Communication channel model simulated using Digital elevation maps and modified deterministic Loo model. In: Radioelektronika 2009. – Brno: Brno University of Technology, 2009 S. 103 – 106. – ISBN 9781424435364
 14. Mochnáč,J. – Marchevský,S. – Kocan,P.: Bayesian filtering techniques: Kalman and extended Kalman filter basics . Radioelektronika 2009 – Brno University of Technology, 2009 S. 119 – 122. – ISBN 9781424435364 Spôsob prístupu: http://www.radioelektronika.cz.
 15. Marchevský,S. – Mochnáč,J.: Hybrid Concealment Mechanism. In: Acta Electrotechnica et Informatica, Košice,Vol.8, No.1, 2008, 11 – 15.

Iné referencie

IS MAISe-Learning portál TUKEMailTelefónny zoznamStravovanieUniverzitná knižnicaNastaveniaMoodle
Ocenenia
Katedrové novinky