Prednášajúci:

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár CSc.

Cvičiaci:

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár CSc.
Ing. Ján Papaj, PhD.

Rozsah hodín:

3 hodiny prednášok / 2 hodiny cvičení

Miestnosť:

Prednášky: Miestnosť L9-A_230
Cvičenia: Laboratórium BN3-LRMT (miestnosť 27)

Hodnotenie:

Zápočet:

30 bodov – Hodnotené bude zadanie prezentované vo forme tímovej práce.

Skúška:

70 bodov (60 bodov písomná časť a 10 bodov ústna časť)

Pokyny k záverečnej obhajobe zadania:
 • Prezentácie sa uskutočnia v čase prednášok. Začiatok prezentácií je 30.11.2015 v čase 13:30 – 15:50 v miestnosti L9-A_230.
 • Rozsah ústnej prezentácie je 10 min. Šablóna ppt prezentácie je prístupná na webe: http://kemt.fei.tuke.sk/dokumenty/
 • Prezentovať sa bude vami navrhnuté riešenie zadania podľa rozdelenia do skupín (zdôvodnenie voľby daného Cloudu, použitie HTML5 tagov a CSS3 kódov, vytvorenie dynamického menu, registračného menu a vloženie videí, atď.|.
 • K prezentácii je potrebné pripraviť písomnú správu o Vašom riešení. Správa bude obsahovať postupy riešenia, jednotlivé zdrojové kódy čo ste vytvorili, zdôvodnenie prečo ste tak postupovali, … Rozsah je min 5 strán. Správa bude obsahovať titulnú stranu, kde bude uvedené názov školy, katedra, názov zadania a jednotliví autori.
 • Prezentovanie je možné v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Bodové hodnotenie celého riešenia je v rozsahu 0 – 30 bodov.
 • V prípade prezentovania v anglickom jazyku to bude zohľadnené na záverečnej skúške.

Obsah prednášok 2015

Problematika moderných mobilných CLOUD systémov

 • Úvod do problematiky CLOUD systémov
 • Architektúra mobilných CLOUD systémov
 • Bezpečnosť mobilných CLOUD systémov
 • Prehľad jednotlivých platforiem pre mobilné CLOUD systémy

Obsah prednášok 2014

  1. Fixné siete
   • Úvod do problematiky transportných sietí
  2. Mobilné siete
   • GSM – Globálny systém mobilných komunikácií
   • NGN – siete novej generácie
   • W-LAN – Bezdrôtová lokálna počítačová sieť
  3. Vlastnosti sietí
   • VPN – Virtuálne privátne siete
   • VoIP – Prenos hlasu internetovým protokolom
   • QoS – Kvalita služieb v pevných a mobilných sieťach
   • Bezpečnosť sietí
   • W-LAN – Virtuálna lokálna počítačová sieť

Obsah cvičení

Hlavný dôraz na cvičení bude kladený na rozvoj tímových a komunikačných schopností študentov. Zároveň bude dôraz kladený na rozvoj manažérskych schopností, nevyhnutných pri riešení daných technických problémov. Podmienkou udelenia zápočtu bude vypracovanie zadania podľa pokynov cvičiaceho.

Zadanie 2015

Mobilné CLOUD systémy – zadanie 2015

Študijné materiály

2015

1 introduction What is Cloud Computing

2 Cloud Computing

3 Introduction to Mobile Cloud Computing

4 Survey of Mobile Cloud Computing

5 Cloud Computing in Mobile Applications

6 Mobile Cloud ComputingThe Future of Cloud

7 Social impact and challenges of cloud computing

amazon1 amazon2 amazon3

Azure1 Azure2 Azure3

2014

1-2_prednaska_podklady

SA2014_prednasky_jp

VoIP VPN VLAN SA 2014 pleva

SA pleva 2014

2013

1-2_prednaska_podklady

SA2013_prednasky_jp

VoIP VPN VLAN SA 2013 pleva

Zadania cvičení 2014

SA2014_Zadanie_1

SA2014_Zadanie_2

Zadania cvičení 2013

SA2013_Zadanie_1

SA2013_Zadanie_2

SA2013_Zadanie_3